Vragen? Bel ons:

0527-616 800

 

Snelle levering !   -   Uitstekende service !   -   Veilig betalen !

 

 

Leveringsvoorwaarden

INHOUDSOPGAVE

 

Artikel   1 Algemeen                                                     Artikel   2 Aanbiedingen en offertes

Artikel   3 Totstandkoming van de overeenkomst          Artikel   4 Vertegenwoordiging

Artikel   5 Vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling         Artikel   6 Levertijden

Artikel   7 Levering                                                       Artikel   8 Eigendomsvoorbehoud

Artikel   9 Retentierecht                                                Artikel 10 Prijsverhoging

Artikel 11 Intellectuele eigendom                                   Artikel 12 Aansprakelijkheid

Artikel 13 Reclame                                                       Artikel 14 Betaling

Artikel 15 Overmacht                                                    Artikel 16 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

Artikel 17 Forumkeuze                                                  Artikel 18 Rechtskeuze

Artikel 19 Loondruk voorbehoud                                   Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden   Tritex BV

 

Artikel 1 Algemeen       

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Tritex BV en de opdrachtgever, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door Tritex BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes       

De door Tritex BV uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Tritex BV kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in de offertes en aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke orderbevestiging door Tritex BV dan wel een begin van feitelijke uitvoering door Tritex BV. Tritex BV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Tritex BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fases schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien Tritex BV gegevens behoeft van de opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan Tritex BV ter beschikking heeft gesteld. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Is aan de opdrachtgever een monster getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat het product daaraan behoeft te beantwoorden. De uiteindelijke kleur kan dan ook licht afwijken van het getoonde monster.

Artikel 4 Vertegenwoordiging

Mededelingen door vertegenwoordigers en/of personeel van Tritex BV, kunnen Tritex BV alleen binden, wanneer deze mededelingen schriftelijk door de directie van Tritex BV zijn bevestigd.

Artikel 5 Vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling

De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Tritex BV en ten genoegen van Tritex BV een vooruitbetaling te doen of zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Indien aan deze verplichting niet op eerste verzoek wordt voldaan, is Tritex BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de schade, kosten en interest, die zij dientengevolge lijdt.

Artikel 6 Levertijden     

De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de opdrachtgever Tritex BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Tritex BV een redelijke termijn van tenminste 14 dagen dient te worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 7 Levering

De levering geschiedt af fabriek of af magazijn van Tritex BV, tenzij anders is overeengekomen. Het risico van vervoer en de vervoerskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer als leveringscondities één van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn. Het is Tritex BV toegestaan de verkochte of bewerkte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd is Tritex BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is verplicht de gekochte of bewerkte producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Wanneer de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten verschuldigd zijn.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

De door Tritex BV geleverde producten blijven eigendom van Tritex BV totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Tritex BV gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen.

Door Tritex BV afgeleverde producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Overigens is de opdrachtgever ook

niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende  producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Tritex BV gerechtigd afgeleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden die het product voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen.

De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van

het door hem verschuldigde per dag. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde

producten willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Tritex BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Tritex BV:

1. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-,

ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

2. alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud

geleverde producten te verpanden aan Tritex BV op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:237 BW;

3. de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder

eigendomsvoorbehoud door Tritex BV geleverde producten te verpanden aan Tritex BV op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

4. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te merken als eigendom van Tritex BV;

5. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Tritex BV ter

bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de producten wil treffen en welke de opdrachtgever

niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Tritex BV het recht om zonder rechtelijke tussenkomst haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Tritex BV behoudt zich tevens het recht voor op volledige vergoeding van schade, kosten, intresten en winstderving.

Artikel 9 Retentierecht

Indien de overeenkomst tussen Tritex BV en de opdrachtgever strekt tot bewerking door Tritex BV van aan de opdrachtgever of aan derden toebehorende producten, is Tritex BV, ongeacht enig andersluidend beding, bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van deze (bewerkte) zaken op te schorten, totdat de opdrachtgever de vorderingen van Tritex BV volledig heeft voldaan.

Artikel 10 Prijsverhoging

Indien Tritex BV bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Tritex BV onder de navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:

  1. indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
  2. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Tritex BV toekomende bevoegdheid of een op Tritex BV rustende verplichting ingevolge de wet;
  3. in andere gevallen, dit met dien verstande dat de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Tritex BV alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

De opdrachtgever staat er voor in dat er geen inbreuk word gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden bij de nakoming van de overeenkomst door Tritex BV. De opdrachtgever vrijwaart Tritex BV ter zake voor alle aanspraken van derden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Tritex BV steeds de rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten die kunnen ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, zoals modellen, werk- en detailtekeningen, fotografische opnamen, litho’s en films, welke werken niet zonder schriftelijke toestemming van Tritex BV mogen worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

Artikel 12 Garantie en aansprakelijkheid

In beginsel geldt voor de door Tritex BV geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de opdrachtgever binnen een termijn van twee maande na ontdekking hiervan, Tritex BV in kennis te stellen. Onverminderd het in dit artikel bepaalde kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:
- indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Tritex BV of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien de beschading is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

Indien Tritex BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Tritex BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tritex BV is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Tritex BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Tritex BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. Indien Tritex BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tritex BV beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Tritex BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval te vermeerderen met het eigen risico. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tritex BV of haar leidinggevende ondergeschikten. Consument opdrachtgevers komen de rechten toe zoals die in boek 7, titel 1, afdeling 1-7 BW zijn opgenomen.

Artikel 13 Reclame en ruiling

De opdrachtgever is verplicht het product c.q. de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclames moeten binnen 8 dagen na levering van het product c.q. de producten door de opdrachtgever schriftelijk bij Tritex BV worden ingediend. Na deze termijn vloeit er voor Tritex BV uit enige reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Tritex BV aan Tritex BV worden geretourneerd. Producten die op verzoek van de opdrachtgever een bewerking hebben ondergaan d.m.v. borduren/bedrukken, tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever en/of persoonlijk van aard zijn, komen nimmer in aanmerking voor creditering. Producten die op verzoek van de opdrachtgever een bewerking hebben ondergaan d.m.v. borduren/bedrukken, tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever en/of persoonlijk van aard zijn, kunnen niet worden geruild.

 

Artikel 14 Betaling

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5 en 9 van deze voorwaarden dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum:

1. door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Tritex BV;  of

2. door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het bankrekeningnummer van Tritex BV. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de

opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd

ter hoogte van de wettelijke rente dan wel de wettelijke handelsrente. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven, schuldsanering van de opdrachtgever of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 Overmacht

Tritex BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Tritex BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tritex BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tritex BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tritex BV haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Tritex BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Tritex BV niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn zowel Tritex BV als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Tritex BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Artikel 16 Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

In geval de opdrachtgever in verzuim is met volledige betaling van de door Tritex BV aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dan is de opdrachtgever aan Tritex BV buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

1.  voor zover de opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Tritex BV aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen, gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning, door de opdrachtgever wordt voldaan;

2. voor zover de opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Tritex BV aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu vooralsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,--;

3. uit het enkele feit dat Tritex BV zich verzekerd heeft van de hulp van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 17 Forumkeuze

De rechter in de vestigingsplaats van Tritex BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Tritex BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Rechtskeuze

Op elke overeenkomst tussen Tritex BV en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Loondruk Voorbehoud

Hoewel Tritex BV al haar opdrachten met de meeste zorg en spoed zal uitvoeren, kan Tritex BV echter niet instaan voor de uiteindelijke hechting van de opdruk op het door de opdrachtgever aangeleverde textiel. In sommige gevallen wordt door fabrikanten gebruik gemaakt van bepaalde coatings, waarbij de ene soort coating zich beter leent voor bedrukking dan de andere soort. Daar de fabrikant nagenoeg nooit aangeeft met welke coating de textiel is behandeld, kan Tritex BV de bedrukkingen uitsluitend proefondervindelijk accepteren, met die uitsluiting dat Tritex BV niet kan instaan voor eventuele hechtingsproblemen op termijn.

Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden

Tritex BV is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Tritex BV vermeld op al haar offertes, aanbiedingen en facturen de leveringsvoorwaarden met datum van deponering bij de Kvk voor Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere.

 

Back to top